Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty

1. Názov žiadateľa: Mesto Želiezovce
Podpora: 1200 EUR
Názov projektu: Mikulčan v prírode
Miesto realizácie: Želiezovce

Projekt „Mikulčan v prírode“ je o návrate človeka do prírody, v ktorej môže nájsť miesto pre oddych, zábavu, nových priateľov, vzdelávanie v oblasti botaniky, histórie a zároveň nerušene splynúť s jej krásami. Cieľom projektu bolo pozdvihnutie Mikulského parčíka na piedestál jeho niekdajšej krásy a vytvoriť v ňom priestor pre multifunkčné pozitívne pôsobenie prírody na formovanie človeka.
Mikulský parčík bude doplnený o kamenné slnečné hodiny nadväzujúc tým na miestne historické legendy. Do areálu pribudne živý labyrint pre zábavu detí z neďalekej materskej škôlky a k vybraným druhom drevín a krovín boli umiestnené informačné štítky s názvom druhu a jeho pôvodom, tak aby toto územie bolo prínosom pri environmentálnom vzdelávaní nielen pre Mikulčanov, ale aj pre celé mesto Želiezovce.

2. Názov žiadateľa: SPOLOK PRE KRAJŠÍ ŽIVOT V DOĽANOCH
Podpora: 1140 EUR
Názov projektu: Kultúrno - historický náučný chodník obce Doľany
Miesto realizácie: Doľany

Kultúrno - historický náučný chodník prostredníctvom nenáročnej prechádzky informuje návštevníkov obce o jej zaujímavej histórii, o najvýznamnejších kultúrnych pamiatkach v obci ale aj o živote a diele významných rodákov pochádzajúcich z Dolian. Pozostáva z jednej veľkej informačnej tabule na hlavnom Dolianskom námestí, z deviatich informačných panelov pred najvýznamnejšími pamiatkami a troch malých smerových tabúľ. Okrem slovenčiny sú informácie na tabuliach a smerovníkoch v anglickom a nemeckom jazyku.

3. Názov žiadateľa: Dobrovoľný hasičský zbor v obci Podhorie - Jucha Dušan
Podpora: 1198 EUR
Názov projektu: Vyčistenie a rekonštrukcia prírodnej studničky s vybudovaním oddychovej zóny v časti náučného chodníka Žakýlske pleso.
Miesto realizácie: Podhorie

Hlavným cieľom projektu bolo znovu oživenie prírodnej studničky, ktorá sa nachádza na trase náučného chodníka Žakýlske pleso v obci Podhorie.
Aktivity v rámci projektu boli zamerané na vyčistenie studničky, úpravu jej výveru, výstavbu malého múrika, napájadla, odtokového žľabu, vytvorenie malého sedenia, osadenie odpadkových košov, za účelom zatraktívnenia tejto časti náučného chodníka.
Vybudovaná oddychová zóna pri studničke slúžila turistom, ale i miestnym občanom na strávenie príjemných chvíľ v lone Štiavnických vrchov. Na mieste, kde doteraz stála nikým nepovšimnutá a zabudnutá studnička, sa podarilo vytvoriť oázu oddychu a pokoja, príjemnú pre telo i dušu.

4. Názov žiadateľa: LEGÁLNE GRAFFITI ZÓNY, O.Z.
Podpora: 655 EUR
Názov projektu: Pod zem za umením
Miesto realizácie: Bratislava

Prostredníctvom veľkorozmernej maľby bol zhodnotený frekventovaný verejný priestor situovaný v mieste, kde sa v mestskej časti Bratislava/Petržalka križujú cesty Dolnozemská a Starohájska. Maľba stvárňuje životy cyklistov, korčuliarov, dobrovoľníkov Zelenej hliadky a všetkých tých, ktorým toto miesto nie je cudzie. Koncept maľby je premietnutý do ročných období, podľa čoho bola prispôsobená aj paleta použitých odtieňov farieb. Maľba zároveň prispieva k propagácii neformálneho združenia dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o čistotu hlavného mesta - Zelená hliadka.

5. Názov žiadateľa: OZ Banícky spolok SPIŠ
Podpora: 1150 EUR
Názov projektu: Budovanie náučných chodníkov v Novoveskej Hute
Miesto realizácie: Spišská Nová Ves

Cieľom projektu je podnietiť záujem návštevníkov o miestnu časť Spišskej Novej Vsi - Novoveskú Hutu ako o destináciu náučnej turistiky. Vybudovaný náučný banský chodník je tematicky zameraný na históriu a súčasnosť miestneho baníctva. Chodník prepojil atraktívne, no málo známe pamiatky po dobývaní medenej rudy, uránovej rudy a sadrovca, umiestnené v krásnom prírodnom prostredí, ktoré je predurčené na využitie aj z hľadiska vidieckeho turizmu a športového vyžitia sa (horská turistika, cykloturizmus, v zime lyžiarske športy). Ďalším prínosom realizácie projektu je cez uvedomenie si historickej a kultúrnej identity tunajšími občanmi zachovať a ochrániť početné pamiatky po miestnom baníctve.

6. Názov žiadateľa: Peter Čunderlík
Podpora: 1200 EUR
Názov projektu: Smiem sa napiť, studnička?
Miesto realizácie: Horný Tisovník

Vyčistením vahadlovej studne realizátori projektu zvýšili kvalitu pitnej vody, zrekonštruovaním jej drevených častí zvýšili bezpečnosť a uľahčili naberanie vody miestnych obyvateľom.
Súčasne sa prispelo k zachovaniu kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie a osadením lavičky sa vytvorilo miesto pre oddych hlavne pre starších ľudí a tiež pre návštevníkov obce Horný Tisovník.

7. Názov žiadateľa: Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre
Podpora: 1200 EUR
Názov projektu: Pokračovanie obnovy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre na cintoríne
Miesto realizácie: Modra

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre je ojedinelá NKP nachádzajúca sa na treťom najvýznamnejšom cintoríne Slovenska, v Pamiatkovej zóne mesta. Kostol pomaly chátral a združenie realizáciou tohto projektu chcelo zamedziť ďalším nenávratným škodám a preto sa rozhodlo všetku svoju energiu vložiť do jeho obnovy a rekonštrukcie. V rámci podpory boli realizované nasledujúce aktivity: dokončenie generálnej opravy strechy, odstránenie drevín a náletov v blízkosti kostola, vyčistenie betónového žľabu po obvode objektu, osadenie čapových značiek pre stanovenie príčin statických porúch a zreštaurovanie 5 ks drevených parapet na empore.

8. Názov žiadateľa: Ing. Petra Mihoková
Podpora: 1190 EUR
Názov projektu: Náučný chodník sv. Cyrila a Metoda
Miesto realizácie: Lúčky

Zámerom projektu bola revitalizácia starého chodníka na vrchu Plieška, o ktorý sa už desaťročia nikto nestaral. Kedysi pekne upravený chodník, s lavičkami, prístreškami – predstavoval pre domáce obyvateľstvo, kúpeľných hostí i turistov oázu oddychu a nádherných výhľadov na okolité kopce a panorámu Nízkych Tatier. Cieľom bolo opätovne chodník zaradil medzi turistické atrakcie dediny, kúpeľov i celého regiónu, nakoľko okrem iného, spája dva turisticky veľmi frekventované chodníky – na Veľký Choč a Liptovský hrad (od hradu vedie značkovaný chodník až k archeoskanzenu Havránok). Počas I. etapy bol chodník upravený, vyčistený, spevnený, boli osadené lavičky, turistické smerovky a vyznačené turistické značky. V II. etape sa pokračovalo vybudovaní náučných panelov a prístreškov, aby bola naplnená hlavná idea projektu – vytvoriť turisticko náučný chodník pre všetkých - domáce obyvateľstvo, kúpeľných hostí, turistov a v neposlednej miere pre žiakov ZŠ, ktorí si chcú zobrať chodník pod svoj patronát.

9. Názov žiadateľa: Zväz skautov maďarskej národnosti
Podpora: 750 EUR
Názov projektu: Multifunkčný park - Plášťovce
Miesto realizácie: Dunajská Streda

Absencia verejného priestoru –parku so zeleňou- podnietila združenie, aby z okolia historickej budovy – bývalého kaštieľa rodiny Ivánka – vytvorili esteticky pôsobiaci priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom obce a návštevníkom kaštieľa na oddych ako aj na usporiadanie kultúrnych podujatí.
Projekt vytvoril atraktívny verejný priestor v obci Plášťovce formou dobrovoľníckej práce mladých ľudí a to osadením lavičiek, stola, odpadkového koša, altánku a náučných tabúl k stromom pre oboznámenie ľudí s flórou tohto regiónu. Týmito úpravami sa podarilo premeniť nepoužitý priestor na atraktívne miesto na trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie.

10. Názov žiadateľa: Tatranský okrášľovací spolok
Podpora: 680 EUR
Názov projektu: Dendrológia lomnického parku
Miesto realizácie: Vysoké Tatry

Tatranský okrášľovací spolok projekt nerealizoval.

11. Názov žiadateľa: Marián Fačkovec
Podpora: 436 EUR
Názov projektu: Život na vode
Miesto realizácie: Zálesie

Realizáciou projektu sa podarilo vytvoriť a osadiť 3 kusy informačných tabúľ so zameraním na rozvoj neformálneho vzdelávania podľa učebných osnov pre biológiu stredných a základných škôl zo života na vode. Tabule sú umiestnené v ramene Blatiny na Malom Dunaji medzi Vrakuňou a Zálesím. Hlavným prínosom projektu je, že ľudia majú prístup k informáciám o živočíchoch a rastlinách, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú.

12. Názov žiadateľa: Občianske združenie VYŠEHRAD
Podpora: 381 EUR
Názov projektu: Obnova zvonice vo Vyšehradnom - NKP
Miesto realizácie: Nitrianske Pravno

V roku 2006 sa skupine nadšencov podarilo zrekonštruovať Zvonicu - národnú kultúrnu pamiatku v obci Vyšehradné. V dôsledku poveternostných podmienok je však potrebné každoročne impregnovať šindľovú krytinu,ako aj vežu a zrub zvonice. Prostredníctvom tohto programu, sa podarilo zabezpečiť impregnáciu ochranným náterom tejto národnej kultúrnej pamiatky z roku 1805, aby bola uchovaná aj pre nasledujúce generácie obyvateľov Vyšehradného a regiónu.
Projekt bol realizovaný formou 3 brigád dobrovoľníkmi z OZ VYŠEHRAD a obyvateľmi Vyšehradného.

13. Názov žiadateľa: Združenie RONDEL
Podpora: 1020 EUR
Názov projektu: Sprístupnime hrad Čabraď
Miesto realizácie: Zvolen

Hrad Čabraď sa v ostatnom čase stáva čoraz atraktívnejším miestom pre turistov, no samotný pohyb návštevníkov po hrade bol veľmi nebezpečný. Na viacerých miestach hrozilo pošmyknutie a pád do niekoľkometrovej hĺbky, prípadne do zasypaných pivníc. Tiež nie každý návštevník mal predstavu o tom ako sa v minulosti žilo na hrade a aké funkcie spĺňali jednotlivé objekty.
Za pomoci dobrovoľníkov z celého Slovenska sa počas 4 víkendových brigád a worksopov podarilo spriechodniť nebezpečné chodníky, osadiť zábradlie na nebezpečných úsekoch a osadiť sezónne informačné tabuľky pri jednotlivých objektoch hradu. Takto sa hrad stal bezpečnejším miestom pre svojich návštevníkov a čo sa informovanosti týka tak aj samoobslužný.

14. Názov žiadateľa: Obec Dolná Trnávka
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: Dolná Trnávka - tu sme doma.
Miesto realizácie: Dolná Trnávka

15. Názov žiadateľa: Obec Stakčín
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: Obnova mostov lesnej úzkokoľajky Stakčín – Strihovec, 2. etapa
Miesto realizácie: Stakčín

Realizácia projektu je súčasťou pokračovania obnovy technických diel niekdajšej lesnej úzkokoľajky Stakčín – Strihovce. Okrem viacerých technicky zaujímavých priepustov sa na trase nachádzali ďalšie 3 mosty, ktorých obnova bola hlavným cieľom v rámci 2. etapy celkovej obnovy lesnej úzkokoľajky a ich premostenie bolo dôležité najmä z dôvodu bezpečnosti trasy.
Výroba a osadenie týchto troch drevených premostení prispela k vytvoreniu vhodných podmienok pre trávenie voľného času v prírode, sprístupneniu historicky zaujímavých miest v regióne, zvýšeniu atraktívnosti územia a rozšíreniu poznatkov o regionálnych dejinách.