Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty

1. Názov žiadateľa: Obec Banská Belá
Podpora: 1050 EUR
Názov projektu: Cyklotrasy Banská Belá
Miesto realizácie: Banská Belá
Hlavným cieľom projektu je v regióne Obce Banská Belá vybudovať sieť značených cyklotrás pre horských cyklistov. Prostredníctvom siete lesných ciest, zvážnic a chodníkov chceme previesť cykloturistov krásnou prírodou popretkávanou bohatou históriou. Snahou obce je prilákať do regiónu Banská Belá horských cyklistov, rozvíjať turizmus v regióne, podporiť rozvoj služieb v oblasti cestovného ruchu a vytvoriť pre obyvateľov obce priestor na športové vyžitie. Projekt je zameraný na výstavbu troch cyklotrás ( Beliansky okruh, Okruh Gastorne, Okruh Masaryk), úpravu terénu a označenie cca 41 km cyklotrás.

2. Názov žiadateľa: Občianske združenie Svetielko
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: Rekonštrukcia školského ihriska pri Základnej škole Miloslavov – Telocvičnňa v prírode
Miesto realizácie: Dunajská Streda

V obci Miloslavov časť Alžbetin dvor, chýba deťom ihrisko, kde by mohli tráviť svoj voľný čas. Jediné detské preliezačky vhodné pre deti školského veku sú vo dvore Základnej školy, ktorých stav je nevyhovujúci. Táto škola nemá telocvičňu a výuka telesnej výchovy deti ročníkov 1.-4. sa realizuje na školskom ihrisku. Ihrisko využívajú ako deti Základnej školy tak i deti z obce, ktoré navštevujú školský klub, hudobné krúžky, výtvarný krúžok, dramatický krúžok, vzdelávací krúžok. V tomto projekte chceme umiestniť športové prvky na školské ihrisko, ktoré by školským deťom slúžili pri vykonávaní športových aktivít v rámci školského vyučovania, a deťom z obce pomohli k aktívnemu vyplneniu voľného času.

3. Názov žiadateľa: Obec Háj
Podpora: 750 EUR
Názov projektu: Úprava oddychových zón a bezpečnejší prístup k Hájskym vodopádom
Miesto realizácie: Háj
Hájske vodopády sú jedinečným prírodným úkazom v regióne v lokalite Národného parku Slovenský kras, v blízkosti Zádielskej tiesňavy. Výsledkom projektu bude zlepšený technický prístupových chodníkov poškodených záplavami , čím bude bezpečnejší prístup ku Hájskym vodopádom. Pri najväčšej kaskáde sú oddychové zóny s lavicami a stolmi, ako aj vyhradené miesto na ohniská. Plánuje sa aj s vybudovaním úplne novej oddychovej zóny. Tieto oddychové zóny budú obnovené altánkom s prekrytím a ochranou pred nepriazňou počasia. Zároveň budú inštalované aj 3 drevené odpadkové koše s prístreškom.

4. Názov žiadateľa: Občiansky výbor Horné Kočkovce, Púchov
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: Za kultúrou do prírody
Miesto realizácie: Púchov

Absencia spoločensko-kultúrneho priestoru v miestnej časti Horné Kočkovce v meste Púchov podnietila členov občianskeho výboru revitalizovať chátrajúci areál, ktorý v minulosti slúžil obyvateľom práve na rôzne spoločenské aktivity. Snahou realizátorov je v spolupráci s miestnou základnou školou, miestnymi organizáciami a dobrovoľníkmi vrátiť tomuto kúsku prírody jeho krásu a vitalitu, oživiť areál tak, aby sa stal pre miestnu komunitu opäť atraktívny. Výsadba novej zelene, osadenie lavičiek a stolov, odpadkových košov, nové oplotenie, úprava tanečného parketu, úprava pódia – to všetko sú hlavné aktivity projektu. Areál, nachádzajúci sa v krásnej prírode na brehu rieky Váh, sa tak stane nielen miestom pre kultúru, ale i šport, oddych a zábavu pre všetky vekové kategórie.

5. Názov žiadateľa: Preles, o.z.
Podpora: 1180 EUR
Názov projektu: Les v meste, mesto v lese
Miesto realizácie: Žilina

Projekt „Les v meste, mesto v lese“ má za cieľ obnoviť a zrekonštruovať informačné tabule a stanovišťa interaktívnej náučnej trasy „Spoznaj seba, spoznaj les“, ktorá sa nachádza v lesoparku Chrasť v Žiline. Tento je jediným súvislým kusom prírody, vsadeným medzi dve najväčšie sídliská v Žiline. Okrem rekonštrukcie náučného chodníka sa zrekonštruujú aj vonkajšie pomôcky cvičenie, ktoré bezplatne slúžia verejnosti. Na záver projektu bude vydaná brožúrka o lesoparku, ktorá má za cieľ šíriť osvetu medzi občanmi, ako sa správať na verejných priestranstvách a ako ich ochraňovať. Okrem toho bude občanov informovať o možnostiach trávenia voľného času a možnostiach, ktoré im lesopark ponúka.

6. Názov žiadateľa: OZ SAPIO
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: Cesta k oddychu
Miesto realizácie: Klenov
Projekt „Cesta k oddychu“ je venovaný dotvoreniu oddychovej zóny v centre obce, ktorej prvá časť – exteriérová galéria z dreva a kameňa bola vytvorená tohto roku (2011). K vytvoreniu komplexnej a esteticky príjemnej oddychovej zóny v centre obce by prispelo vylepšenie niekoľkých miest, ktoré považujeme za problémové: drevený mostík, lavičky, prenosné pódium, smerová tabuľa. Do prípravy a realizácie sa zapoja dobrovoľnou prácou obyvatelia obce, deti, členovia Občianskeho združenia SAPIO a zástupcovia samosprávy. Po úspešnej realizácii projektu sa budeme snažiť oddychovú zónu ďalej vylepšovať (napr. vysypaním chodníka vedúcemu od mosta ku galérii, rekonštrukciou obecnej studne, doplnením ďalších umeleckých diel do oddychovej zóny a pod.).

7. Názov žiadateľa: kRaj
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: Stromy čebovských lesov
Miesto realizácie: Závada
Cieľom projektu je vybodovať náučný turistický chodník tematicky zameraný na dreviny regiónu. Okrem vzniknutého náučného chodníka bude ďalším výstupom internetová stránka náučného chodníka, kde bude možné stiahnuť si doplnkové informácie o stromoch, ako pre laikov, tak aj pre učiteľov, ktorí by chceli zobrať svojich žiakov na exkurziu. Doplnkom k náučnému chodníku bude aj novovzniknutá rekreačná zóna. Prínos projektu je hlavne pre miestnych občanov, ktorí dostanú okrem edukačného, aj rekreačné miesto pre trávenie voľného času, ale aj pre základné a stredné školy v okolí, ktoré sem budú chodiť na exkurzie.

8. Názov žiadateľa: PRO CIVITATE, o.z.
Podpora: 1500 EUR
Názov projektu: Obnova kultúrnej pamiatky Kostolec
Miesto realizácie: Piešťany
Realizáciou projektu chceme oživiť verejný priestor – národnú kultúrnu pamiatku Kostolec, ktorá sa nachádza neďaleko Piešťan, nad obcou Ducové. Ide o miesto, ktoré je Piešťancami, ale aj inými ľuďmi veľmi navštevované a momentálne nad ním nemá nikto „patronát“ a veľmi rýchlo chátra. Prostredníctvom nášho OZ by sme chceli tomuto miestu pomôcť, zatraktívniť ho a ešte viac dostať do povedomia ľudí, hlavne kúpeľných hostí. V tejto súvislosti chceme areál zrekonštruovať do tej miery, aby bol pre turistov lákavý, plánujeme osadiť nové informačné a navigačné tabule a tak ho viac zatraktívniť pre verejnosť. Všetky práce chceme robiť formou dobrovoľnej práce.

9. Názov žiadateľa: Nadácia Mojmír
Podpora: 900 EUR
Názov projektu: MALI BY STE TO VŠETCI VEDIEŤ!
Miesto realizácie: Mojmírovce

Cieľom našej nadácie je vybudovať jednu veľkú informačnú tabuľu a menšie informačné tabuľky pre obyvateľov a návštevníkov nášho parku a Kaštieľa z 18. storočia, kde sa nachádzajú dreviny staršie ako 290 rokov, zaujímavé sochy s výškou viac ako 4m. V našom parku sa konajú týždenne rôzne aktivity, kde vystupujú nie len zahraničný hostia, umelci, folklórne súbory, ale aj deti telesne či zdravotne postihnuté. Chodia sem mamičky s deťmi, seniori, maliari za múzou, sochári na realizáciu svojich diel a široká verejnosť. V parku sa žiaľ doposiaľ nenachádza žiadna informačná tabuľa a návštevníci ani nevedia aké skvosty sa nachádzajú v areály parku. Dovoľte nám pomôcť informovať obyvateľov, hostí, deti o kráse, ktorá nie je bežná.

10. Názov žiadateľa: OZ Hipoškôlka
Podpora: 800 EUR
Názov projektu: Integračné prírodné ihrisko s jazdiarňou
Miesto realizácie: Pernek

Radi by sme dobudovali detské ihrisko v Perneku, dokúpili prvky pre najmenšie deti z komunity, ktoré zároveň budú slúžiť pre deti s postihnutím (z okolia a komunity) navštevujúce hipoterapiu, ich súrodencom a ďalším návštevníkom. A vytvorili na ploche ihriska (poskytnutej obcou), v jej druhej polovici, vonkajšiu jazdiareň na účely hipoterapie, výcviku koňa, vozenie detí pre komunitné akcie v Perneku (MDD, Mikuláš atď.) a workshopy organizované OZ Hipoškôlka. Tento priestor umožní prirodzenú integráciu detí (rôznych handicapov, vekových kategórií, prisťahovalcov a domácich), vznikne komunitná plocha na nenásilné stretávanie sa rodičov detí s postihnutím a bez, plocha na komunitné akcie dotvorená ohniskom a lavičkami.

11. Názov žiadateľa: Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: Rekonštrukcia strechy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre
Miesto realizácie: Modra

Naša združenie považuje za svoju povinnosť pomáhať svojou prácou pri záchrane najstaršej sakrálnej stavby v Modre, ktorá je sústavne ohrozovaná poveternostnými vplyvmi a do značnej miery poškodená až deštruovaná. Naša pozornosť sa sústreďuje na zviditelnenie a propagáciu už zachránených pamiatok formou, ktorá osloví aj mladú generáciu. Hlavnou motiváciou je záchrana pamiatky, ktorá slúži nielen občanom mesta, ale oslovuje historikov, umelcov, študujúcu mládež formou exkurzií, vedeckých pracovníkov z oblasti architektúry, archeológie, pamiatkárov aj návštevníkov mesta.

12. Názov žiadateľa: M.A.G. o.z.
Podpora: 660 EUR
Názov projektu: Rezbárstvom k čistote obce
Miesto realizácie: Kamenný Most
Projektom chceme oživiť tradíciu rezbárskeho remesla v obci Kamenný Most a zlepšiť čistotu a úpravu tohto kraja Slovenska. Radi by sme podporili zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže i dospelých, pôsobili zároveň výchovne, nakoľko by našu obec skrášlili originálne vyrezávané smetné koše, zhotovené rezbármi i komunitou ľudí tu žijúcich. Čistota a krása priestoru v ktorom žijeme, navrátenie starého remesla do bežného života ľudí, dodajú našej obci vyššiu duchovnú hodnotu. Výsledky projektu v podobe originálnych smetných košov a zručnosti rezbárstva sa uchovajú aj pre ďalšie generácie.

13. Názov žiadateľa: Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: Cesta, ktorá spája
Miesto realizácie: Trenčianske Teplice

Náš projekt je zameraný na vytvorenie náučného chodníka, ktorý bude spájať všetky obce mikroregiónu Teplička (Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Omšenie, Dolná Poruba) a zorganizovanie 1. ročníku turistického pochodu. Do projektu budú zapojené obce, základné školy, občianske združenia, miestni remeselníci i podnikatelia. Jedným z dôležitých cieľov je zapojiť čo najviac organizácií a občanov z územia mikroregiónu a spoločne vytvoriť niečo čo bude ľudí spájať. Chceme dosiahnuť, aby naši ľudia budovali a zlepšovali svoj vzťah k prostrediu a miestu kde žijú.

14. Názov žiadateľa: Obec Stakčín
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: OBNOVA STUDNE ORESTA DUBAYA
Miesto realizácie: Stakčín

Projektom sa obnoví, viac ako 150 ročná studňa, ktorá nebola zasypaná v rámci likvidácie siedmych vysídlených obcí nad Vodárenskou nádržou Starina. Zároveň sa zatraktívni miesto na trase medzinárodného cykloturistického chodníka Zelený bicykel R-61 v Národnom parku Poloniny i celkový areál vstupu do areálu obecného cintorína zaniknutej obce Veľká Poľana, ktorého súčasťou je i jedinečný vojnový cintorín z prvej svetovej vojny s kamennou rotundou a ruinami murovaného kostola. Podporí sa i vzájomná spolupatričnosť vysídlených obyvateľov k rodnému kraju, ktorý museli nedobrovoľne opustiť.

15. Názov žiadateľa: Obec Dravce
Podpora: 1000 EUR
Názov projektu: Zachráňme srdce obce!
Miesto realizácie: Dravce

Strategickým cieľom projektu je rekonštrukcia drevenej zvonice v miestnej časti Dravce – Bukovinka a odstránenie jej havarijneho stavu. S niektorými zopár zachovalými pôvodnými drevenicami patrí medzi najstaršie objekty v Bukovinke. Výrazové prostriedky na našej malej zvonici jej pridávajú nielen historickú ale i umeleckú hodnotu remeselnej práce, zručnosti a vkusu. Objekt je významným krajinnotvornym prvkom, ktorý zachováva historickú pamäť krajiny. Oprava zvonice ponúkne možnosť dobrovoľníkom (mladým z obce aj skôr narodeným) podieľať sa na záchrane dedičstva našich otcov nielen rečami ale aj skutkami a tým sa podporí občianska participácia a povedomie lokálneho patriotizmu.

16. Názov žiadateľa: Božena Bollová
Podpora: 810 EUR
Názov projektu: Cesta za poznaním prameňov
Miesto realizácie: Dubnica nad Váhom

V projekte chceme revitalizovať 5 studničiek nachádzajúcich sa v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch a na ich spropagovanie využiť výsledky analýz vody, ktoré sme získali pri našej študentskej vedeckej práci. Vytvorením pútavej cyklotrasy, ktorej súčasťou by boli studničky, sledujeme zvýšenú návštevnosť daného regiónu. Podporiť rozvoj turistiky, športu, vzdelanosti v prírodných vedách a záujem o ochranu životného prostredia širokej verejnosti. Vybrané studničky budú označené a predpokladáme, že sa zvýši záujem ľudí o prírodné zdroje a ich ochranu, a tiež záujem študentov o prírodné vedy a o environmentalistiku. Projekt môže byť zaradený do učebného plánu školy. Propagačné materiály ohľadom studničiek s popisom cyklotrasy a možnosti oddychu by sme ponúkli obecným i mestským úradom, regionálnym informačným centrám, ubytovacím zariadeniam a cestovným kanceláriám v okolí.

17. Názov žiadateľa: Peter Hlavatý (za členov turistického oddielu pri Športovom klube Záhorák v Plaveckom Mikuláši)
Podpora: 950 EUR
Názov projektu: Vytvorenie oddychovéo parčíka pri potoku Libuša
Miesto realizácie: Plavecký Mikuláš

V Plaveckom Mikuláši je zdravotné stredisko s lekárňou, ktoré navštevujú ľudia z 3 obcí. V jeho úplnej blízkosti tečie potok Libuša popri starej vysokej vŕbe. Toto miesto má svoju hodnotu, avšak nie je nijako výrazne upravené, a cez potok nie je prístup k peknej zelenej ploche. Preto je škoda, že ho pacienti, prípadne mamičky s deťmi, alebo turisti nemôžu nijako využiť: sadnúť si, oddýchnuť si, počkať na blízkeho, ktorého sprevádzajú k lekárovi. Úpravou tohto miesta chceme získať pekné upravené oddychové miesto so zvýraznenou hodnotou potoka Libuša.