Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty, 3. ročník

1
Názov žiadateľa: Obec Hanigovce
Darovaná suma: 40 000 Sk
Názov projektu: Hanigovská hradná cesta
Mesto: Hanigovce okr. Sabinov

Obec Hanigovce leží na južných svahoch Čergovského pohoria je jednou z najmenších obcí so 115 obyvateľmi. Obyvatelia obce Hanigovce v rámci projektu upravili a celkovo revitalizovali okolie začiatku hradnej cesty, ktorá vedie k Hanigovskému hradu. Za poskytnutý finančný dar vykonali terénne úpravy, poškodené úseky hradnej cesty vysypali štrkom, postavili novú SAD zástavku, osadili informačné tabule a smerovníky. V obci tak vytvorili malé estetické námestíčko, ktoré skrášľuje kolorit obce.

2
Názov žiadateľa: Ing. Ivica Súkenníková
Darovaná suma: 40 000 Sk
Názov projektu: Zachráňme zvonicu v Blatnici
Mesto: Blatnica

Obec Blatnica je vyhľadávaným miestom pre domácich a zahraničných turistov pre množstvo kultúrnych pamiatok. Jednou z množstva kultúrnych pamiatok v obci Blatnica je i stará zvonica, ktorá dlhé roky slúžila na ohlasovanie požiarov, jej zvon odprevádzal ľudí na ich poslednej ceste a mnohým maliarom slúžila ako predloha. Cieľom projektu bolo zrekonštruovať túto dominantu obce, ktorá časom schátrala. Opravená strecha a dvere, ktoré sa teraz dajú aj zamknúť, vdýchli tejto historicky cennej budove nové čaro.

3
Názov žiadateľa: Obec Dobrá Niva
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Kolo - prírodný amfiteáter
Mesto: Dobrá Niva

V obci Dobrá Niva sa každoročne koná množstvo kultúrnych podujatí, ktoré hlavne v letných mesiacoch organizujú na námestí obce alebo na priestranstve pri kultúrnom dome. Tieto priestranstvá sú však pre polohu v blízkosti vyťaženej cestnej komunikácie nevyhovujúce. Cieľom projektu bolo zrevitalizovanie priestoru prírodného amfiteátra, ktorý bol vybudovaný začiatkom 60-tich rokov v bývalej záhrade s množstvom zelene a ktorý dlhé roky slúžil na usporiadavanie kultúrnych akcií. Obyvatelia obce s pomocou ďalších dobrovoľníkov vymenili staré a nevyhovujúce časti amfiteátra, okolitých lavičiek a stolov a zrekonštruovali dva domčeky určené na občerstvenie. V budúcnosti doplnia priestranstvo o informačné tabule, sochy v životnej veľkosti, živý plot a výsadbu nových stromov. V teplých mesiacoch toto miesto znova ožije rôznymi kultúrnymi podujatiami.

4
Názov žiadateľa: Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia -Ipeľská únia
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Turisticko-náučný chodník Ramsarskou lokalitou Poiplie
Mesto: Šahy

Ramsarska lokalita je zapísaná do medzinárodného zoznamu mokradí. Nachádza sa tu 7 hodnotných prírodných rezervácií, ktoré z roka na rok navštevuje čoraz viac turistov. Snahou 8 miestnych a 6 anglických dobrovoľníkov bolo v rámci projektu opraviť schátralé altánky za použitia odolnejších materiálov a osadenie nových smerových tabúľ pre ľahšiu orientáciu návštevníkov pohybujúcich sa na chodníku. Úspešne zrealizovaný projekt prispeje k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov ako i k aktívnej ochrane a racionálnemu využívaniu prírodných hodnôt regiónu.

5
Názov žiadateľa: Obec Kokava nad Rimavicou
Darovaná suma: 43 000 Sk
Názov projektu: Runina Besiedka
Mesto: Kokava nad Rimavicou

V obci Kokava nad Rimavicou je priamo v centre zatrávnený priestor, ktorému v súčasnosti dominuje drevená socha ženy - Runy, ku ktorej sa viaže miesta povesť o chudobnej žene. Cieľom projektu bolo pretvoriť trávnatý priestor v centre obce na oddychovú zónu nielen pre mamičky s deťmi ale i ostatných občanov a turistov. Osadením ekologických drevených hracích prvkov získalo centrum obce na atraktivite a obyvatelia obce získali miesto kde môžu príjemne stráviť voľný čas spolu s deťmi. Na trávnatom priestore kde sa nachádza aj socha Runy, ku ktorej pribudli tento rok sochy troch baníkov.

6
Názov žiadateľa: Občianske združenie kRaj
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Zelená pre mlyn
Mesto: Závada

Obec Ožďany sa nachádza v okrese Rimavská sobota a má 1580 obyvateľov. Cieľom podporeného projektu bola čiastočná rekonštrukcia, tristoročného barokového mlyna a priľahlej budovy v dedine Ožďany. V prvej fáze účastníci projektu za pomoci dobrovoľníkov a reštaurátorov nahodili vnútorné a vonkajšie omietky a položili novú podlahu. Domček momentálne slúži ako krytá dielňa pri nepriaznivom počasí alebo ako sušiareň keramických výrobkov. V druhej fáze omietli spoločenskú miestnosť a obnovili drevené podlahy v mlyne. Vo vynovených priestoroch teraz každý týždeň usporiadavajú umelecké dielne, ekologické víkendy a iné kultúrne akcie.

7
Názov žiadateľa: Základná škola s materskou školou
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Putovanie za živou vodou
Mesto: Trenčianska Turá

Extravilán obce Trenčianska Turá patrí k pohoriu Považského Inovca. Toto pomerne malé územie obce je bohaté na minerálne pramene a vývery sladkej vody. Okolo týchto prameňov sa formuje pomerne veľká chatárska oblasť a sú to miesta využívané na školské výlety, diakritické hry v prírode, účelové cvičenia starších žiakov ale i podujatia s celosvetovou pôsobnosťou. Pri týchto prameňoch však nie je žiadne označenie, a na horských cestách využívaných turistami nie je o prameňoch žiadna informačná tabuľa. Cieľom žiakov zo ZŠ s MŠ v Trenčianskej Turej bolo zmapovať minerálne pramene a vývery sladkej vody, zakresliť ich do mapy, vypracovať chemickú analýzu najpoužívanejších prameňov a nakoniec zhotoviť a nainštalovať informačné panely s textovou i obrazovou časťou. Žiaci v rámci projektu skultúrnili okolie prameňov, zvýšili informovanosť občanov i turistov v danej oblasti a v škole získané odborné znalosti si mali možnosť overiť aj v praxi čo je pre nich nesmierne vzácna skúsenosť.

8
Názov žiadateľa: Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Podhorany
Darovaná suma: 45 000 Sk
Názov projektu: Obnova parku pri NKP sv. Michala k.ú. Sokolníky
Mesto: Podhorany

V obci Podhorany sa nachádza Národná kultúrna pamiatka Kostol sv. Michala popri ktorom sa rozprestiera dnes už zaniknutý cintorín. Cieľom projektu bola revitalizácia tohto cintorína a jeho okolia. Dobrovoľníci priestranstvo vyčistili, upravili pomocou parkovej výsadby, osadili nové lavičky, vybudovali štrkové parkovisko a osadili viac jazyčnú informačnú tabuľu. Realizácia projektu mala u občanov veľký pozitívny ohlas, preto sa na zveľaďovaní okolia bude pracovať i v budúcnosti. Celkovou úpravou sa okolie kostola výrazne zlepšilo a novovzniknutý parčík slúži na oddych obyvateľom obce, turistom a milovníkov archeologických pamiatok.

9
Názov žiadateľa: Slovenský skauting, 67.zbor skautov a skautiek Stropkov
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Dedičstvo otcov
Mesto: Stropkov

V rámci projektu obyvatelia obce a skauti zrekonštruovali kaplnky gréckokatolíckeho pútnického miesta Buková Hôrka zasvätené Zoslaniu sv. Ducha, Premeneniu Pána a Sv. Kríža, ktoré stoja na mieste niekdajšieho monastyru – gréckokatolíckeho kláštora. Vyčistili a revitalizovali okolie kaplniek, osadili nové kríže a prístupovú bránu. Slávnostné otvorenie brány sa konalo pri príležitosti sviatku patróna obce. Realizovaný projekt má pre obec nesmierne pozitívny prínos.

10
Názov žiadateľa: Ipeľské kultúrne a turistické združenie
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Oprava amfiteátra v Salke v údolí Ipľa
Mesto: Salka

Salka je jedna z mála obcí, kde sa zachovali rôzne ľudové remeslá a folklór. Na usporiadavanie rôznych kultúrnych akcií v obci sa využíva amfiteáter, ktorý vybudovali občania obce pred viac ako 20 rokmi. Cieľom projektu bolo revitalizovať tento amfiteáter, ktorý bol v nevyhovujúcom stave a vyžadoval nutnú opravu. Revitalizáciu začali opravou domčeka za javiskom a prezliekarne, pokračovali zavedením vody a vyhotovením malej vonkajšej umyvárky a končili vyhotovením a osadením 3 stolov s lavicami pre divákov. Obnovením zastaraného amfiteátra sa nielen zvýšil estetický vzhľad okolia ale obyvatelia obce tu mohli už v jeseni usporiadať Vinobranícke slávnosti .

11
Názov žiadateľa: Ing. Marta Vajdíková
Darovaná suma: 32 000 Sk
Názov projektu: Obnova prístrešku na prenocovanie
Mesto: Nové Zámky

Cieľom projektu bolo obnoviť funkčnosť obľúbeného a turistami často využívaného dreveného stanového prístrešku v areáli Vodného mlyna v Kolárove, ktorý je situovaný na sútoku riek Váh a Malý Dunaj v chránenej krajinnej oblasti južného lesa. V prvej etape projektu bola zastaraná konštrukcia, strecha z celtoviny a vybavenie nahradené trvácnejšími prírodnými materiálmi tak aby vzhľad zapadal do celkového koloritu okolia. V druhej časti projektu dobrovoľníci vyčistili a upravili okolie prístrešku. Keďže je prístrešok voľne prístupný, využili ho nielen dobrovoľníci ale už i náhodný turisti. Do projektu sa zapojilo približne 10 dobrovoľníkov, ktorí boli radi, že môžu zveľaďovať svoje okolie.