Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty

1
Predkladateľ: Združenie za záchranu Lietavského hradu
Názov projektu: Obnova hradného mostu - Prvá etapa
Výška podporenej sumy: 1000 €
Obec Lietava

Združenie na záchranu Lietavského hradu úspešne spravuje už 19. rok NKP Lietavský hrad. Projekt záchrany tohto kultúrneho dedičstva je založený na princípe dobrovoľníctva. Každým rokom združenie odstraňuje havarijný stav pamiatky a postupne aj jeho časti obnovuje. V roku 2018 je v pláne začať budúcu obnovu komunikačného mosta zo stredného do horného hradu. Náročný zásah je rozplánovaný na 4 roky. Zapojením dobrovoľníctva do tohto projektu umožní projekt vykonať omnoho lacnejšie ako by ho realizovala profesionálna firma. V rámci projektu dobrovoľníctva s CPF máme v pláne obnoviť archeologicky objavený a poškodený základ mostného piliera. Po zrealizovaní tejto úvodnej etapy bude možné v roku 2019 vybudovať samotný drevený pilier na pevný kamenný základ.


2
Predkladateľ: OZ Modrá sova
Názov projektu: Málo odpadu málo dopadu
Výška podporenej sumy: 600 €
Mesto Stupava

Cieľom projektu je informovať komunitu v Stupave o konkrétnych spôsoboch, ktorými je možné znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu vo svojom okolí. Formou neformálneho a zážitkového vzdelávania sa šírili cez workshopy informácie o aktivitách, vďaka ktorým budú môcť účastníci sami prispieť k trendu zero waste. (odpad nielen recyklovať, ale ho tvoriť čo najmenej). Organizátori chcú povzbudiť rodiny a okolie, že začať nie je ťažké, stačí po malých krokoch a v rámci svojich možností. Zároveň ukázať deťom cestu k prírode a zapojiť aj seniorov z miestneho sociálneho centra, vďaka čomu sa vytvorí priestor pre búranie bariér a zdieľanie skúseností.


3
Predkladateľ: Združenie záchrany cirkevných pamiatok
Názov projektu: Obnova zrúteného barokového pieskovcového súsošia Golgota v Modre
Výška podporenej sumy: 500 €
Mesto Modra

Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre už od roku 2010 v spolupráci s vlastníkom pamiatky, rímskokatolíckou farnosťou Modra, úspešne realizuje celkovú obnovu Kostola sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne. Po 8-ročnej intenzívnej práci na kostole je dnes takmer dokončená obnova reštaurátorskými prácami. Pri vstupe do modranského cintorína je situované barokové pieskovcové súsošie Golgota z 18. storočia, ktoré v júni roku 2017 vplyvom krátkej veternej smršte poškodili polámané konáre okolostojacej lipy, zrútili centrálny kríž so sochou Ukrižovaného Krista a Márie Magdalény. Vzhľadom na vzniknutú situáciu bolo nutné, čo najskôr vybrať reštaurátora, zabezpečiť prevoz súsošia do reštaurátorského ateliéru a v neposlednom rade získať finančné prostriedky na prvú etapu prác. Postup obnovy je realizovaný podľa schváleného reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie pod štátnym dohľadom KPÚ Bratislava.


5
Predkladateľ: Mestské divadlo ACTORES
Názov projektu: Veselý INFO ART Vagón
Výška podporenej sumy: 1000 €
Mesto Rožňava

Cieľom projektu je skultúrniť priestory okolo Mestského divadla ACTORES v Rožňave. Priestory sú dlhodobo nevyužívané a niektoré časti pôsobia zanedbane. V spolupráci s aktívnymi občanmi Rožňavy chce mestské divadlo do týchto priestorov opäť vniesť život, upratať ho a oživiť inštaláciou rôznych estetických prvkov. Zároveň uviesť do prevádzky Info Art Vagón, ktorý bude ústredným prvkom tohto priestoru a bude spĺňať estetickú, kultúrnu a informačnú funkciu.


7
Predkladateľ: Klub pribylinských turistov a lyžiarov
Názov projektu: Sila lesných bystrín v Račkovej doline
Výška podporenej sumy: 1000 €
Obec Pribylina

Projekt sa zameriava na obnovu makety tajchu, ktorá slúžila na testovanie funkčnosti najväčšej prehrádzky lesnej bystriny na Slovensku, nachádzajúcej sa v Račkovej doline a bola vybudovaná podľa projektu Prof. Skatulu v roku 1935 za účelom zadržiavania vysokých vodných stavov, ktoré spôsobovali povodne. Súčasťou obnovy makety bude vybudovanie oddychovej zóny s informačnou tabuľou, ktorá bude slúžiť turistom i miestnym občanom na strávenie príjemných chvíľ v lone Račkovej doliny, ale bude aj informovať o účele a histórii tajchu i prehrádzaní lesných bystrín. Ďalším cieľom projektu je vybudovanie chodníka k prírodnej studničke, jej znovu oživenie, vyčistenie a úprava jej okolia, za účelom zatraktívnenia tejto časti Račkovej doliny. Projekt rieši úpravu verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám, a pri premene ktorého je miestna komunita ochotná pomôcť svojou dobrovoľníckou prácou a prispieť tak k rozvoju komunitného života a regiónu.


8
Predkladateľ: MČ KE Dzungľa
Názov projektu: Komunitná mandala v záhrade priateľstva a náučný bylinkový chodník
Výška podporenej sumy: 1000 €
Mesto Košice

Cieľom je vysadiť spoločnú mandalu priateľstva z kvetov s obyvateľmi a návštevníkmi komunitného centra, ktorú budeme celoročne upravovať a vysádzať podľa obdobia kvitnutia rastlín. Ide o priestor vedúci ku komunitnému centru, ktorý v súčasnosti nie je nijako upravený. Zároveň osadiť dve lavičky pred komunitné centrum tak, aby sa mohli občania združovať pred komunitným centrom. Cestičku – upravený chodník ku komunitnému centru vysadíme bylinkami a kvetmi za účelom nielen skrášlenia prostredia, ale aj výuky občanov a detí k poznávaniu rastlinných druhov a bylín. V rámci vlastného tvorenia a aktivít sa vytvoria betónové kvetináče, ktoré budú osadené kvetmi. Nie každý občan má možnosť realizovať sa vo vlastnej záhrade a komunitné centrum tak poskytne priestor na dobrovoľnícku a tvorivú záhradnícku aktivitu. Priestor je oplotený a strážený kamerovým systémom a preto v centre veria, že nedôjde k jej zničeniu ani vandalizmu. Priestor vytvorený a osadený vlastnými rukami pod vedením komunitných pracovníkov si budú obyvatelia vážiť a zveľaďovať.


9
Predkladateľ: OZ Zažiar
Názov projektu: Kvitnúca lúka
Výška podporenej sumy: 600 €
Mesto Žiar nad Hronom

Realizáciou projektu je vysadiť liečivé bylinky v sade parku, ktoré budú slúžiť prioritne do školských jedální základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Druhým cieľom je prostredníctvom výsadby trošku doplniť estetickosť nášho sadu a výsadbou zvýrazniť okraje chodníkov. Tretím cieľom je prilákanie včiel a hmyzu do sadu, ktoré pomôžu k zvýšeniu opeľovania ovocných stromov v sade. Zámerom je zároveň aby sa prostredníctvom projektu prispelo aj k obnoveniu vzťahu ľudí k prírode. Naučia sa ako sa sadí, kedy je čas zberu, spoznajú význam liečivých byliniek a hlavne naučia sa ich rozoznávať.


10
Predkladateľ: Mestské kultúrne stredisko v Revúcej
Názov projektu: Živé farby mesta
Výška podporenej sumy: 800 €
Mesto Revúca

Projekt má za cieľ vytvoriť priestor pre revúckych výtvarníkov a zároveň vytvoriť informačný priestor pre kultúrne podujatia v meste. Zámerom projektu je umeleckou formou prinášať obyvateľom mesta informácie o kultúrnom dianí v meste. Samotný projekt predstavuje osadenie konštrukcie na exteriér budovy Mestského kultúrneho strediska pre plátno o rozmere približne 15 m2, zakúpenie farieb, štetcov a maliarskych potrieb.

12
Predkladateľ: Komunitná nadácia Liptov
Názov projektu: Náučný ekochodník v Belianskom lesoparku
Výška podporenej sumy: 1200 €
Mesto Liptovský Hrádok

Obnova prostredia Belianskeho lesíka vyšla priamo z komunity miestnych ľudí. Komunitná nadácia Liptov sa venuje tejto problematike systematicky už tretí rok a formou komunitného týždňa dobrovoľníctva sa začali starať o priestor. Tento rok si naplánovali nadstavbu a to vybudovanie náučného ekochodníka, ktorý by slúžil ako edukačný prvok ako sa správať v lese. Zároveň by bol miestom pre výučbu lesnej pedagogiky priamo v teréne. O lesík sa pomaličky starajú v rámci dobrovoľníckych aktivít a chcú mu dať novú šancu na život v ňom.

13
Predkladateľ: Združenie Slatinka
Názov projektu: Jabloňová aleja do Slatinky
Výška podporenej sumy: 700 €
Mesto Zvolen

Dôležitou súčasťou identity každej dediny na Slovensku sú tradície v oblasti ovocinárstva, ktoré bolo kedysi jedným z pilierov potravinovej sebestačnosti. V rámci projektu „Jabloňová aleja do Slatinky“ miestni dobrovoľníci vysadia stromy tradičných odrôd jabloní popri prístupovej ceste do dedinky a pripravia komunitné akcie pre pôvodných obyvateľov, ich potomkov aj novousadlíkov na získanie „jablkových“ receptov aj historických fotografií. O význame ovocných stromov a histórii Slatinky sa dozvedia aj deti zo škôl vo Zvolene a verejnosť cez workshop o starostlivosti o ovocné stromy v krajine. Výstupom projektu bude cca 1 km aleje stromov na kraji kosených lúk a cesty, ale najmä nové kontakty a vzťahy v komunite, ktorá bola kedysi určená na zánik kvôli pripravovanej priehrade, ale ktorá sa rozhodla, že chce žiť naďalej dobrý život v svojej dedine.

14
Predkladateľ: Gréta Nemethová
Názov projektu: Ďaleký východ sa spája pre dobrú vec
Výška podporenej sumy: 576,99 €
Obec Ižkovce

Obec Ižkovce je obklopená viacerými prírodnými krásami, ale samotná obec potrebuje revitalizáciu náučného chodníka, čím by chcela viac rozbehnúť ekoturizmus. Projekt si kladie za cieľ skrášliť medzicestie náučného chodníka v obci Ižkovce v smere na Bešiansky polder, ktorý si revitalizáciu vyžaduje. Vytvorí sa tak priestor, kde je možné prehĺbiť vzťah človeka prírody, pozorovať vtáctvo, dopriať si turistické jazdy na koni a kontaktovať sa s chovanými zvieratami. Ľudia si takto budú môcť oddýchnuť, načerpať energiu, zamerať sa na zdravší životný štýl. Ranč bude veľkým lákadlom nie len pre obyvateľov.

15
Predkladateľ: OZ Slnkotvor
Názov projektu: Medová záhrada
Výška podporenej sumy: 800 €
Obec Lúčky

Zámerom projektu je obnoviť školskú záhradu a vytvoriť z nej prírodnú ekoučebňu nielen pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj širokú verejnosť – domáce obyvateľstvo, kúpeľných hostí, návštevníkov obce, ako aj turistov prichádzajúcich do Chočských vrchov. Záhrada má strategickú polohu – nachádza sa cca 5 minút chôdze od známych kúpeľov, ktoré ročne navštívi cca 14 000 hostí. V tesnej blízkosti sú naše 2 prírodné skvosty – NPP Lúčanský vodopád a PP Lúčanské travertíny. Našim cieľom je ukázať cieľovým skupinám, že sa dá a má žiť inak, a to v súlade s prírodou. Naučiť ich permakultúrne pestovať zeleninu, starať sa o ovocné stromy, včielky, poznávať a sadiť medonosné byliny, kríky a dreviny, ako správne kompostovať, čo je to kompostovací záchod, možnosti využitia mobilnej zelene a dažďovej vody. Zámerom je aj aby sa prijaté informácie šírili následne ďalej.

16
Predkladateľ: Mgr. Tatiana Cárová, PhD.
Názov projektu: Susedská oáza
Výška podporenej sumy: 678,84 €
Mesto Bratislava

Cieľom projektu je jednoduchou úpravou bez architektonických zásahov zmeniť účel a možnosti využitia priestoru pred budovou Karloveskej knižnice. Zámerom projektu je vytvoriť priestor na organizovanie susedských aktivít, ako napríklad susedské burzy a iné komunitné stretnutia, prostredníctvom spoločnej revitalizácie a skrášlenia verejného priestranstva pred miestnou knižnicou. V rámci nášho projektu plánujeme obyvateľov (nielen) Karlovej Vsi zapojiť do spoločnej brigády a neskôr aj do organizovania pravidelnej komunitnej burzy za účelom spoločného zmysluplného združovania sa, ale aj posilnenia cirkulárnej ekonomiky a inkluzívneho ducha našej komunity.


18
Predkladateľ: OZ Tvorivá dieľňa
Názov projektu: Vitálna tvorivá záhrada
Výška podporenej sumy: 600 €
Mesto Košice

Projekt nadväzuje na prácu s komunitou v prostredí Výmenníka Štítová, spolupracujúcimi dobrovoľníkmi, tvorcami, umelcami, partnerskými organizáciami a galériami z iných miest a občianskymi združeniami. Cieľom je vytvorenie živej záhrady a skalky – oázy zelene medzi panelákmi s využitím priestoru pri Výmenníku Štítová Košice – kultúrny bod v Košiciach zameraný na výtvarnú činnosť a aktivity. Jedná sa o umelecké spracovanie a doladenie priestoru aj výtvormi účastníkov dielní a podujatí.


20
Predkladateľ: Naše Zálesíčko
Názov projektu: Zastávka s rozumom
Výška podporenej sumy: 1200 €
Obec Zálesie

Na konečnej autobusov - na brehu Malého Dunaja je cieľ vybudovať modernú "smart" zastávku autobusov. Zastávka by sa mohla stať inšpiráciou pre tisíce objektov pokrývajúcich celé Slovensko. Bude súčasťou riešenia projektu KORZO ZÁLESIE – REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA MALÉHO DUNAJA PRE VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY. Cieľom je vytvorenie rekreačného zázemia v obci Zálesie v nadväznosti na atraktivity Malého Dunaja. V rovine lokálnej ako aj regionálnej. Spojiť súčasné solitérne prvky rekreácie do jedného funkčne a výrazovo jednotného celku a doplniť ich novými. Priamo v budúcom prístave, na brehu Malého Dunaja. Je veľkým pokladom, ktorý musíme chrániť. Obmýva ⅔ katastra a prejavuje sa u nás vo svojej najpôvabnejšej podobe amazonskej divočiny. Okrem toho nikde inde Malý Dunaj tak výrazne nevstupuje aj do intravilánu dediny ako u nás v Zálesí.