Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty, 1. ročník

1
Názov žiadateľa: Občianske združenie Kerling
Darovaná suma: 30 000 Sk
Názov projektu: Oprava vonkajšie fasády na Baníckom kostolíku v doline Jalšová v obci Hodruša-Hámre

Pôvodný barokový banícky kostolík upravili aktivisti spolu s dobrovoľnými pomocníkmi v predchádzajúcich dvoch rokoch. V rámci podporeného projektu chceli jeho opravu a úpravu bezprostredného okolia dokončiť. Realizácia projektu sa začala začiatkom mája 2005 za úzkej spolupráce Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Banská Hodruša, Obecného úradu a OZ Kerling. Prevažná časť stavebných prác bola vykonaná svojpomocne, resp. za prispenia pracovníkov OcÚ, keďže zo strany občanov obce bol záujem o opravu kostolíka evidentný. Získané finančné prostriedky boli použité na úhradu opravy omietok a ríms a zároveň pomohli zmobilizovať ďalších sponzorov a dobrovoľných pracovníkov. Pomerne rýchlou realizáciou projektu bol naplnený hlavný cieľ, a teda ukončenie rekonštrukčných prác na Baníckom kostolíku, ktorý takmer pol storočia chátral. Zároveň sa vytvorili podmienky, aby sa dobudoval celý areál okolo kostolíka a aby toto v minulosti kultové miesto mohli využívať tak miestni veriaci, ako aj ostatní občania.

2
Názov žiadateľa: Občianske združenie mladých OKÁČIK
Darovaná suma: 45 000 Sk
Názov projektu: Cestičky škriatkov z Olipopopedochoeroríše

Obce Skleno Teplickej doliny sa nachádzajú v systéme Štiavnických vrchov v okolí kúpeľov Sklené Teplice v Banskobystrickom kraji.
Podporený bol projekt občianskeho združenia mladých Okáčik, ktorého cieľom je zaujímavým spôsobom, osadením netradičných informačných tabúľ - drevených skulptúr označiť príjemný vychádzkový chodník spájajúci viaceré obce regiónu - skratky a cestičky po ríši Olipopopedochera. Informačný systém tvoria dvaja škriatkovia vyrezaní z dreva, škriatok Repúšik a škriatok Pikulík. Chodník slúži hlavne rodinám s deťmi, ktoré obývajú región, návštevníkom - turistom, ale aj deťom - pacientom liečebného ústavu v Sklených Tepliciach.

3
Názov žiadateľa: Obec Dlhá Ves
Darovaná suma: 38 100 Sk
Názov projektu: Výstavba altánku - úprava okolia verejnej studne

Obec Dlhá Ves sa nachádza v južnej časti Národného parku Slovenský kras, v blízkosti jaskyne Domica v Košickom kraji. V súčasnosti v nej žije 605 obyvateľov.
Podporený bol projekt aktívnych obyvateľov obce, ktorí v súčinnosti s miestnou samosprávou chceli upraviť verejné priestranstvo - pri kultúrnom dome chceli vybudovať altánok ako zastrešenie už existujúcej studne a prírodnými prvkami skrášliť jeho okolie. V rámci projektu sa nielen umožnilo vybudovať celkom nový kamenno-drevenný altánok s lavičkami, ale podarilo sa aj upraviť okolie druhého, už existujúceho altánku vysadením kvetinového záhonu. Do potrebných prác sa aktívne zapájali takmer všetci obyvatelia obce, lebo všetci chceli prispieť k oživeniu svojho okolia a prilákať tak do obce aj nových návštevníkov a turistov.

4
Názov žiadateľa: Obec Opatovce
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Úprava starého cintorína na parkovú zeleň

V podporenom projekte obecný úrad v spolupráci s aktívnymi obyvateľmi obce upravil starý cintorín, na ktorom sa už nepochováva na pokojný park, verejné miesto, ktoré bude príjemným miestom na oddych, hru a stretávanie sa občanov.
Práce na premene starého cintorína na oddychový park sa zahájili v apríli 2005 a slávnostné prvé kosenie trávnika sa uskutočnilo už v júli 2005. Väčšina prác bola realizovaná formou brigád občanov, aktívne sa zapojila aj miestna mládež a nezamestnaní. Aj keď zo začiatku boli dojmy občanov z prebiehajúcich zmien rozpačité, postupne ako dostával cintorín svoju novú, krajšiu tvár, sa aj ich názory menili. V rámci ankety, ktorá v obci prebehla, na otázku na čo sú občania v obci najviac hrdí, sa neraz objavila odpoveď - na budovaný park v obci. Realizovaním projektu sa vylepšil vzhľad obce, občania získali vzťah k budovanému dielu a v nemalej miere sa zlepšili aj medziľudské vzťahy medzi občanmi. V príjemnom prostredí parku sa teraz stretávajú mladí a na lavičkách si radi oddýchnu aj starší obyvatelia.

5
Názov žiadateľa: 17, s.r.o.
Darovaná suma: 17 500 Sk
Názov projektu: KDE HĽADAŤ ANJELA?

Mesto Kežmarok je centrom regiónu na severovýchode Slovenskej republiky, v Prešovskom kraji, so svojou 32% nezamestnanosťou je v ňom problematické vytvárať priestor pre kultúrne vyžitie obyvateľov, ktorých v súčasnosti viac zaujíma ponuka lacného nákupu či voľných pracovných miest.
Podporený projekt bol predlžený súkromnou „Galériou u sediaceho anjela“, jednou z mála inštitúcií realizujúcich aktivity prezentujúce výtvarné umenie. V rámci tohto projektu chceli predkladatelia prostredníctvom vhodne umiestnených informačných tabúľ v meste, prilákať ku kultúrnym podujatiam obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Mesto Galérii na tento účel pridelilo dve nové reklamné plochy vytvorené na novom záchytnom parkovisku mimo pamiatkovej zóny. Verejnosť bola o meste viackrát informovaná priamo v galérii, počas vernisáže Petra Uchnára v auguste 2005 a v septembri počas vernisáže Karima Chaibiho.

6
Názov žiadateľa: Obec Voznica
Darovaná suma: 17 500 Sk
Názov projektu: Voznická VOZNICA

Obec Voznica sa nachádza na rieke Hron blízko mesta Žarnovica. Z jednej strany obec hraničí z chránenou krajinnou oblasťou Štiavnické vrchy. Obec bola v minulosti významnou z niekoľkých dôvodov: bola obchodným uzlom, hlavne preto, že jej obyvatelia sa živili povozníctvom na rieke Hron (odtiaľ pochádza aj názov obce Voznica), v jej blízkosti vyúsťuje aj veľkolepé dielo technického inžinierstva tých dôb, banícka štôlňa dlhá 14 kilometrov, odvodňujúca celý štiavnický banský systém. V súčasnosti žije v obci 674 obyvateľov.
Podporený bol projekt obce, v rámci ktorého bol zrekonštruovaný objekt historickej Voziarne a s ním bola upravená aj časť verejného priestranstva obce, tak aby slúžil obyvateľom obce ale aj jej návštevníkom.

7
Názov žiadateľa: REVIA-Malokarpatská komunitná nadácia
Darovaná suma: 44 400 Sk
Názov projektu: Druhý dych pre Zámocký park

Mesto Pezinok je jedným z historických vinohradníckych miest malokarpatského vinohradníckeho regiónu v blízkosti mesta Trnava.
Podporený bol projekt Malokarpatskej komunitnej nadácie, ktorej ambíciou je spojiť aktívnych občanov mesta, miestne občianske združenia a spolky, verejné inštitúcie a miestnych darcov a premeniť miestny park, ktorý je územným plánom definovaný ako najucelenejší komplex vysokej zelene v meste, na miesto aktívneho odpočinku poskytujúce jeho návštevníkom možnosti na oddych a rekreáciu spojenú s kultúrnym, spoločenským či športovým vyžitím.
Najakútnejším problémom v súčasnej situácii bola obnova zničených lavičiek a preto darovaná suma bola použitá na zhotovenie 6 kusov lavičiek. V rámci projektu sa však zrealizovali čiastočne aj nasledovné aktivity:
- revitalizácia a terénne úpravy časti parku mladými dobrovoľníkmi
- oprava a natretie oplotenia parku
- výsadba cibuľovín v časti parku so zapojením detí.

8
Názov žiadateľa: Občianske združenie Kordícka podkova
Darovaná suma: 49 500 Sk
Názov projektu: Rodinný chodník s odpočívadlom

Obec Kordíky sa nachádza pod hrebeňom Kremnických vrchov. Svojou polohou patrí medzi najvyššie položené obce na Slovensku. Od Banskej Bystrice je vzdialená 15 km. Tým je predurčená na to, že sa stáva rekreačno - turistickým centrom. Obec má iba 260 obyvateľov, ale po celý rok prichýli ďalšie stovky ľudí ako turistov či rekreantov.
Podporený projekt občianskeho združenia Kordícka podkova mal za cieľ vyčistiť, upraviť a vyznačiť nenáročný turistický chodník vhodný pre rodiny s deťmi a vybudovať odpočívadlo, ktoré bude slúžiť oddychu a hre. Pred samotnou realizáciou projektu sa rozdelili jednotlivé úlohy všetkým zainteresovaným. Prvotným cieľom bolo vyhotoviť grafický návrh a texty, ktoré sú použité na informačných a smerovacích tabuliach. Najústrednejším cieľom projektu bolo vybudovanie dreveného altánku, ktorý bude slúžiť na relaxáciu a oddych počas rodinných prechádzok. 1.októbra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie "Kordíckeho rodinného chodníka", na ktoré boli pozvaní občania obce, ako aj ľudia z okolia a tí, ktorí sa podieľali na realizácii projektu.

9
Názov žiadateľa: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Bzovík pevnosť kláštorná

Kláštorná pevnosť sa nachádza v centre obci Bzovík blízko mesta Krupina v Bansko-Bystrickom kraji. Postavená bola v XII. storočí.
Podporený projekt bol predložený aktívnou skupinou mladých nadšencov, ktorým poskytlo inštitucionálne zázemie združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Počas letných prázdnin zorganizovali už 2.ročník dobrovoľníckeho pracovného voľnočasového tábora, v rámci ktorého pomaly v spolupráci s ďalšími inštitúciami (múzeum vo Zvolene, obecným úradom v Bzovíku,..)za prispenia viacerých darcov chceli uviesť pevnosť do takého stavu aby mohol slúžiť širokej verejnosti a pre rôzne kultúrno-spoločenské aktivity.
Tento rok bol naplánovaný najmä archeologický výskum, konzervácia múrov, oprava strechy, zabezpečenie okien, dverí a prístupných miest, aby bezpečne slúžili návštevníkom. Jednou z najzaujímavejších činností bol archeologický výskum vedený Univerzitou Komenského v Bratislave, ktorým sa podarilo obohatiť zbierkový fond Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.
Na projekte sa aktívne zúčastnilo počas dvoch 14-dňových turnusov 73 dobrovoľníkov. Počas týchto turnusov účastníci sprevádzali po pevnosti nielen slovenských ale aj maďarských, anglických, poľských, českých,
nemeckých, holandských či ruských návštevníkov, pričom im pomáhali informačné tabule, ktoré sa tohto
roku podarilo vytvoriť.

10
Názov žiadateľa: Skupina Poslancov Mestského zastupiteľstva Malacky
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Revitalizácia koryta potoka Malina v Malackách

Mesto Malacky je administratívnym centrom kultúrno-historickej oblasti Slovenska známej ako Záhorie, patrí do Bratislavského kraja.
Podporený projekt aktívnej skupiny mestských poslancov mal za cieľ zveľadiť verejné priestranstvo - vyústenie miestneho potoka Malina, ktorý je na väčšine územia mesta zvedený do kanálu pod zemou. Napriek počiatočným komplikáciám, kedy sa muselo pristúpiť k druhému harmonogramu prác, sa pondelok 21.novembra začalo so zemnými prácami. Priestranstvo poslanci za prispenia aktívnych občanov, detí v školách a škôlkach najprv vyčistili od nadrozmerného tuhého komunálneho odpadu. Keďže počasie projektu veľmi neprialo, namiesto kúpy rastlín, sa zamerali na zakúpenie drevín a trávnatých zmesí a pondelok 28. novembra prebehla ich výsadba. Kríky a stromy sa vysadili v súlade s ekologicko-biologickou štúdiou, terén sa vyrovnal a čiastočne zatrávnil. Následne sa na určenom mieste umiestnili dve lavičky. Inštalácia informačných tabúl o význame upraveného ekosystému a o význame kultúrno - historickej pamiatky - vodnom mlyne nachádzajúcom sa v blízkosti revitalizovaného priestoru sa uskutoční až v nasledujúcom roku.

11
Názov žiadateľa: Občianske združenie Genius loci
Darovaná suma: 33 000 Sk
Názov projektu: Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Nové mesto nad Váhom je jedným z významnejších centier stredného Považia v Trenčianskom kraji. Mestská časť Mnešice, v ktorej je situovaný kaštieľ a jeho park, ktorý bola aj predmetom úpravy občianskeho združenia, bola pôvodne samostatnou obcou o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1398. Mnešický kaštieľ bol ako ranno barokový postavený v polovici 17-teho storočia.
Podporený projekt bol predložený občianskym združením, ktorého cieľom bolo spojiť aktívnych občanov mesta a samosprávu a renováciou parku pri kaštieli vytvoriť miesto kde sa budú môcť stretávať ľudia, komunikovať a spolu relaxovať. Zatiaľ s najväčším ohlasom sa realizácia projektu stretla u generácie najstarších obyvateľov, ktorí na kaštieľ a aj na jeho zbúranie ešte pamätajú. Mnoho Novomešťanov do tejto doby ani netušilo, že v tu nejaký kaštieľ s parkom existuje. Teraz, po umiestnení informačnej tabule sa na tomto mieste pristavujú obyvatelia, ktorí doteraz chodili okolo bez toho, že by ich malo čo prilákať.

12
Názov žiadateľa: Centrum komunitného organizovania
Darovaná suma: 40 000 Sk
Názov projektu: BLUDISKO - 1.etapa OŽIVENIE

Petržalka je mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy. Petržalka je veľké obytné sídlisko postavene v 70-tych rokoch minulého storočia, ktorého hlavným účelom bolo: ubytovať čo možno najväčší počet „pracujúcich“. Žije v ňom približne 150-tisíc obyvateľov.
Projekt Centra komunitného organizovania, ktorý je jedným z mnohých projektov združenia, v rámci ktorých zapájajú obyvateľov komunity do realizovania bezprostredných zmien svojho životného priestoru. Pritom obyvatelia nie sú len „pracovné ruky", ktoré môžu pomôcť ale sú aj vizionári, návrhári či vyjednávači. Sú účastní všetkých etáp týchto zmien. Cieľom podporeného projektu bolo revitalizovať participatívnym spôsobom detské ihrisko na Žehrianskej ulici. V rámci realizácie projektu boli nanovo premaľované staré preliezky a deliaci múrik ihriska. Betónové múriky boli obložené mozaikou z dlaždíc a kachličiek a na betónové múriky boli osadené nové lavičky. Do realizácie jednotlivých etáp projektu boli zapojené rôzne skupiny obyvateľov - deti zo Špeciálnej základnej školy na Žehrianskej ul., ktorá susedí s priestorom ihriska, teenageri zo sídliska a študenti z blízkeho SOU služieb, ktorí ihrisko využívajú ako chýbajúci školský dvor a takisto aj ľudia bez domova, ktorí pomáhali pri terénnych úpravách. Do projektu bola zapojená aj občianska organizácia Občania v akcii, ktorí pomáhali hlavne pri organizovaní hip-hopového koncertu, ktorého sa zúčastnilo asi 60 mladých ľudí.

13
Názov žiadateľa: Okresný výbor SZOPK
Darovaná suma: 35 000 Sk
Názov projektu: Údolie radosti

Sídlisko Kýčerka je relatívne mladé sídlisko, dokončené pred desiatimi rokmi v Čadci, centre Kysúc, najsevernejšieho okresu Žilinského kraja. Sídlisko momentálne v sebe zahŕňa asi 500 bytov a nemá priestor vhodný na herné aktivity detí a mládeže.
Podporený bol projekt miestnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v rámci ktorého jeho aktivisti, spolu s rodičmi so sídliska, a inými aktívnymi obyvateľmi, vybudovali detské oddychové a hracie ihrisko v prírodnej zóne - lokalite Kyzkovho potoka vzdialenej od sídliska 500 metrov.
Nevyužitý priestor sa tak premenil na príjemné miesto s ohniskom, detskými preliezkami, hojdačkami a s pieskoviskom. Všetky realizačné práce viedli členovia RVSZOPK Čadca za asistencie žiakov Základnej školy na Komenského ulici. Na mieste určenia boli vysadené aj tabuľky s upozorneniami na dodržiavanie čistoty, poriadku a ochrany areálu. Všetky postavené zariadenia si vyskúšali žiaci Základnej školy na brannom dni, ktorý usporiadali pred koncom školského roka.