Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

12. ročník programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ 2019

         Základným zámerom programu, ktorý sa už 12. rok snažíme napĺňať je podporovať organizácie, obce či aktívnych občanov, ktorí nechcú zostať nespokojný s prostredím, v ktorom žijú. Nespokojnosťou občanov môže byť napríklad starý drevený most, cez ktorý sa už nedá prejsť či historicky významný minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku a iné nefunkčné a neestetické priestranstvá. Grantový program je určený iniciatívam, ktoré sa tieto nedostatky rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a najmä strhnú pre dobrú vec iných ľudí.
Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto chceme motivovať aktívnych ľudí, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne problémy a k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.

       V jedenástich predošlých ročníkoch sme podporili 134 projektov v sume 172-tisíc €. Poskytovaním malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Chceme, aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Následne sme radi, že sa ľuďom páčia miesta, kde žijú.

Popis programu

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, či nápadmi.

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest, kde žijú.

V roku 2019 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 € Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1200 €.

Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Aké projekty môžu byť podporené

Radi napríklad podporíme:
 úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku ...
 vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička ...
 iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov vo vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu, a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 8. júla do 16. septembra 2019.

Kto sa môže zapojiť

O podporu sa môžu uchádzať:
• mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
• kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
• samospráva: obce, mestá
• neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Kritéria hodnotenia projektov

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:
 Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.
 Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.
 Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem.
 Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality.
 Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce.
 Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu.
 V prípade, že je to nevyhnutné, projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

3 stupne hodnotenia:
1. Nadácia Centra pre filantropiu vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu,
2. projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja a zástupcovia spoločnosti Baumit s.r.o. a Nadácie Centra pre filantropiu,
3. projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí Správna rada Nadácie Centra pre filantropiu.


Účel využitia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálna výška poskytnutého grantu je 1200 eur.

V programe nepodporíme:
- budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;
- budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám);
- projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
- zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
- projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
- projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Podrobný popis predkladania projektov nájdete v sekcii AKO PREDLOŽIŤ ŽIADOSŤ.